Spring naar hoofd-inhoud

De katholieke school

We zijn een katholieke school. Dat betekent niet dat we er alleen maar zijn voor katholieke kinderen. We willen
het beste dat we in de katholieke geloofstraditie bezitten doorgeven aan ieder die er voor open staat. Daarnaast
gaan we open en vol respect om met andere levensbeschouwingen.
Onze katholieke levensbeschouwing komt op school op verschillende manieren tot uiting:
-Op school worden verhalen verteld.
-In schoolverband worden evenementen en vieringen georganiseerd.
-Op school hechten we aan normen en waarden.
-Op school werken we aan actief burgerschap

De school waar we leren

-Het onderwijs op onze school is afgestemd op de voortgang van de (leer)-ontwikkeling van kinderen en wil dit in een ononderbroken proces laten verlopen.
-De school werkt met eigentijdse lesmaterialen en methoden, waarbij de kinderen de gewenste kennis en
vaardigheden goed leren.
-Het basisonderwijs legt vooral de grondslag voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs.
-Onze school groepeert de kinderen in jaarklassen. In elk lokaal zitten twee soms drie jaarklassen.
(combinatie van jaargroepen)
-We proberen regelmatig adaptief onderwijs aan onze kinderen aan te bieden.
Onze school houdt rekening met verschillen tussen kinderen. We treffen voorzieningen voor kinderen die
extra zorg nodig hebben.
-Het team beoordeelt het onderwijs periodiek om het planmatig te verbeteren.

De school waar we leven

-Op school wordt niet alleen aandacht besteed aan de verstandelijke ontwikkeling. We willen ook de sociale,
de emotionele, de creatieve, de culturele en de motorische ontwikkeling van kinderen sturen en begeleiden. We
staan de totale ontwikkeling van kinderen voor.
-Op school brengen de leerkrachten de kinderen het besef bij dat ze leven in een multiculturele samenleving.
Ze leren dat ze met respect en tolerantie om moeten gaan met mensen met een andere huidskleur, een andere
levensovertuiging of een andere sekse.
-Op school leren de kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de wereld. De leerkrachten
proberen dat op een goede en aantrekkelijke manier bij de kinderen onder de aandacht te brengen.
-Om de identiteit van de school gezicht te geven hebben wij gekozen voor het resilience-model. Resilience
(veerkracht) is het vermogen van een persoon of een gemeenschap om goed te functioneren in moeilijke
omstandigheden. Het is een bepaalde manier van kijken. Wij maken hierbij gebruik van het model het huis met de
vijf kamers. Deze vijf kamers stellen voor: gedragenheid, zingeving, vaardigheden , eigenwaarde en humor. Als
team van St. Jozef vinden we het belangrijk om bovengenoemde aspecten tot basis van ons pedagogisch
handelen te maken. Hierdoor versterken wij de kansen voor onze leerlingen.
-De school streeft naar goed overleg en een goede samenwerking met de ouders en andere instanties.
-Op school proberen we steeds een goede sfeer, orde, rust en veiligheid te bevorderen.
-Kinderen voelen zich op school thuis.
-In het kader van de Brede School is het prettig voor de kinderen in het dorp dat alles onder een dak zit.
Kinderen vanaf 0 t/m 12 jaar kunnen op onze school terecht. Zij kunnen naar de voor- en naschoolse opvang, de
peuterspeelzaal, de kinderopvang en de basisschool in een gebouw. Naast deze opvang bieden wij ook
dagarrangementen aan.